Meny

Dela sidan på sociala medier

Civilt försvar

Rött hjärta mot grön bakgrund.

Lysekils kommun arbetar aktivt för att utveckla det civila försvaret på uppdrag av Sveriges riksdag.

Riksdagen beslutade 2015 om att Sverige skulle återuppta totalförsvarsplaneringen, det vill säga planeringen för det militära och civila försvaret. Som grund till beslutet angavs det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Värna civilbefolkningen och säkerställa samhällsfunktioner

Målsättningen med det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Sedan beslutet 2015 har uppdraget för bland annat Sveriges kommuner blivit allt klarare och tydligare. Regeringen har tydliggjort att prioriterade kommuner och landsting ska stärka sin förmåga till:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap.
  • Aktörsgemensam samverkan som möter höga krav på sekretess och robusthet.
  • Planering för att verka från alternativ eller skyddad ledningsplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i sin tur tilldelat ekonomiska medel till kommunerna som ska användas till fyra uppgifter:

  • Öka kunskapen om totalförsvaret och kommunens ansvar och roll.
  • Delta i övningsverksamhet avseende totalförsvaret.
  • Stärkt säkerhetsskydd.
  • Ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet.

Så utvecklar Lysekils kommun det civila försvaret

Lysekils kommun bedriver ett aktivt arbete för att utveckla vårt civila försvar och här följer ett par exempel.

Internt säkerhetsskyddsarbete

Lysekils kommun har tillsammans med Länsstyrelsen och Säkerhetspolisen anordnat
utbildning i säkerhetsskyddsarbete. Ett internt säkerhetsskyddsarbete är uppstartat och kommer att resultera i nya rutiner och åtgärder.

Arbetet leds av administrativa chefen, tillika säkerhetsskyddschefen, Christian Martins samt säkerhetssamordnaren, och tillika biträdande säkerhetsskyddschef, Joakim Hagetoft.

Samverkansövning

I mitten av april genomförde Försvarsmakten en övning med cirka 650 hemvärnssoldater i bland annat Lysekils kommun. I samband med övningen deltog Lysekils kommun i en samverkansövning med Försvarsmakten.

Utbildning kommunstyrelsen

Länsstyrelsen har utbildat kommunstyrelsen i kommunens ansvar och roll vid höjd beredskap.

Krisberedskapsråd

Kommunstyrelsens ledningsutskott har inrättat ett krisberedskapsråd med representanter från Försvarsmakten, Polisen, Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, närsjukvården samt Preemraff.

Krisorganisation vid höjd beredskap

Planeringen är igång när det gäller att skapa en egen krigsorganisation som möter behoven vid höjd beredskap. Detta kommer att innebära krigsplacering av medarbetare vilket är ett arbete som kommer att inledas i varje statlig myndighet, landsting och kommun.

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Att krigsplacera någon är endast en planeringsåtgärd.

Frågor

Har du några frågor kring Lysekils kommuns arbete med civilt försvar är du välkommen att kontakta säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft, joakim.hagetoft@lysekil.se , 0523-61 31 12.

Vill du läsa mer kring totalförsvar och kommunens ansvarsområde civilt försvar rekommenderas webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.