Meny

Dela sidan på sociala medier

Regler och styrande dokument

I Lysekils kommun finns flera dokument som påverkar hur kommunen ska utföra sina olika uppdrag.

Verksamheten i Lysekils kommun styrs av olika lagar där kommunallagen är ett exempel. Förutom lagarna finns flera dokument som vi själva har antagit och som styr vårt arbete. Dokumenten benämns reglementen, regler, policy, riktlinje, program eller liknande.

Här hittar du en sammanställning av våra regler och styrande dokument.

Strategi

Här hittar du kommunens strategidokument för alla politiska nämnder i Lysekils kommun.


Delegationsordningar

Delegationsordningar reglerar rätten att fatta beslut inom nämndernas ansvarsområden. Här hittar du delegationsordningar för alla politiska nämnder i Lysekils kommun.

Planer

Policys

En policy anger en princip att hålla sig till och ett sätt att se på en viss företeelse. Här hittar du policys för olika ansvarsområden.

Ekonomi och inköp

IT

Kost

Lön

Miljöpolicy

Reglementen och arbetsordningar

Reglementen och arbetsordningar beskriver arbetssätt och uppdrag inom kommunens verksamhet. Här hittar du reglementen och arbetsordningar för olika ansvarsområden.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordningen innehåller bestämmelserna för kommunfullmäktiges uppdrag.

Instruktion kommundirektör

Reglementen för politiska nämnder

Reglementen beskriver de politiska nämndernas uppdrag utöver det som regleras i lagstiftningen.

Reglementen Arkiv

Reglementen inom arkiv belyser bland annat ansvarsfördelning av hantering av allmänna handlingar och arkiv.

Reglementen ekonomi

Reglementen inom ekonomiområdet belyser kontroll av ekonomiska transaktioner samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Regler

Riktlinjer

Taxor och avgifter

Ägardirektiv och bolagsordningar

Lysekils kommun äger och driver bolag som har olika ansvarsområden. Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till kommunen genom ägardirektiv och bolagsordningar.