E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslagstavla

Lyssna

Meny

Rådgivande organ

Det är viktigt att intressegrupper i samhället får göra sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika intressegrupper.

De rådgivande organen träffar och samråder med företrädare för kommunen i olika frågor.

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet

Lysekils kommun har haft folkhälsoråd sedan 1993. Rådet är ett samverkansorgan mellan Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen.

Rådet för folkhälsa och social hållbarhet är ett tvärsektoriellt rådgivande organ som organisatoriskt är kopplat till Kommunstyrelsen i Lysekils kommun. Rådet har att följa det samverkansavtal som är tecknat mellan Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen, norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet kan inte överta berörda nämnders ansvar eller besluta i frågor där nämnder har ett ansvar och inflytande.

En folkhälsostrateg är anställd och arbetar på uppdrag av rådet. Folkhälsostrategen ska verka för att folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå. Folkhälsoarbetet i Lysekils kommun regleras genom ett avtal mellan Lysekils kommun och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikappföreningarna och kommunens nämnder.

Syftet är att kommunala funktionshinderrådet är att sätta fokus på tillgänglighets-perspektivet för personer med följande huvudtyper av funktionsnedsättningar:

  • Svårt att höra.
  • Svårt att se.
  • Svårt att tåla vissa ämnen.
  • Svårt att röra sig.
  • Svårt att tolka, bearbeta och förmedla information.

Kommunala rådet för äldrefrågor

Kommunala rådet för äldrefrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens nämnder.

Syftet är att kommunala pensionärsrådet ska:

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Trygg i Lysekils kommun

Det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Lysekils kommun går under namnet ”Trygg i Lysekils kommun” och består av en styrgrupp under ledning av kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson.

I styrgruppen medverkar också politiker från kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden samt förvaltningschefer, kommunpolis, säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg.

Utöver denna styrgrupp finns också ett antal arbetsgrupper och aktiviteter som alla finns med som en del i en samverkansöverenskommelse och åtgärdsplan framtagen av Lysekils kommun och polisen.

Trygg i Lysekils kommun startade upp under våren 2016 och ersätter det tidigare lokala brottsförebyggande rådet. Målet med Trygg i Lysekils kommun är att stärka och utveckla samarbete för ökad trygghet i kommunen.

Utöver den plan som polisen och Lysekils kommun har arbetat fram kommer Trygg i Lysekil aktivt arbeta med att kommunicera trygghetsfrågor med invånarna. Dels för att få veta vad invånarna tycker om tryggheten i Lysekils kommun men också för att informera om pågående arbete.