Meny

Utvecklingssamtal, IUP

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

I årskurs 1 -5 får eleverna en individuell utvecklingsplan som ska dokumenteras skriftligt en gång per läsår. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla både omdömen och framåtsyftande planering.