Meny

Samarbete, aktivitetsytor och lite mer av allt

Den andra frågan i enkät Lysekil 2030 handlar om vad som saknas i vår kommun. Svaren är varierande men många påtalar att de saknar samarbete och en gemensam tro inom kommunen. Även olika sorters platser att möta andra människor på saknas.

Så här ställdes frågan: Vad saknar du i vår kommun? Vi ville veta om det är något du uppskattar på andra platser som inte finns här eller om det saknas något som gör att du inte trivs eller känner dig ”hemma” här?

Ökat byggande och fler allmänna platser

På denna fråga skiljer sig svaren mycket åt. Många påtalar ett behov av bättre samarbete mellan politiker för det gemensamma bästa.

Lika många pekar på att det behövs bra allmänna platser och aktiviteter för våra barn och unga. Ni saknar även arrangemang för alla åldrar att ta del av under en större del av årets månader.

Bättre vägar, särskilt ur pendlingsperspektiv, kommer också högt upp på behovslistan. Många anser att det bör byggas mer och att platser måste fräschas upp. Även viss sorts företagande och service saknas, liksom jouröppna vårdmottagningar och butiker av olika slag på nära håll, både i småorterna och i Lysekils stad.

Mellan raderna framgår en önskan att hitta anledningar till att röra sig ute i våra samhällen och i Lysekils stad, även kvällstid. Det är skönare att kunna gå till affären än att åka bil hela tiden.

Om fler platser för spontana och planerade aktiviteter finns uppstår fler kontaktytor och den upplevda tryggheten skulle kunna öka. Som det är nu saknar en hel del istället närvarande och synliga poliser.

Ytterligheter går att skönja i vissa svar. Enligt vissa behövs det fler sommarboende och en ökad turism men enligt andra behövs det framförallt fokuseras på de som är åretruntboende.

Citat från enkätsvaren:

”Upprustning på fler platser så att det syns hur fint här verkligen är.”

”Det är roligt att få se folk när en är ute och går!”

”Som ny i stan saknar jag framåtanda, invånare här i stan verkar vara något bakåtsträvande.”

”Jag önskar kompetenta politiker som kan föra Lysekils kommun framåt!”

”Jag önskar Mc Donalds och Subway här i stan också.”

”Jag önskar en större medvetenhet om miljö och natur. ”

Behoven i Lysekils kommun

I svaren framgår att behoven i Lysekils kommun är:

• En tydligare riktning i den kommunala politiken
• Fler gränsöverskridande samarbeten
• Fokus på barn och unga
• Fler platser och arrangemang för olika slags möten
• Bättre kommunikationsmöjligheter

Om enkät Lysekil 2030

Våren och sommaren 2016 genomfördes enkäten ”Lysekil 2030” där vi bad om en beskrivning av hur du ser på ditt samhälle och på framtiden här.

Engagemanget var stort och vi fick in svar från nästan 350 personer. Enkätsvaren är betydelsefulla byggstenar i Lysekils kommuns nya vision och nya översiktsplan.