E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Plan för vatten och avlopp

Att kunna dricka vattnet som kommer ur kranen och att kunna bada i närmaste badvik är en självklarhet för de flesta. Men har du tänkt på att det är mycket tack vare att vi renar avloppsvattnet och skyddar dricksvattnet som det är möjligt?

Nuläge

Kommunfullmäktige i Lysekil antog VA-planen för Lysekils kommun den 29 september 2016.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljönämnden i mellersta Bohuslän samt LEVA i Lysekil AB har gemensamt uppdraget att arbeta kontinuerligt och långsiktigt med att utföra och följa upp de åtgärder som identifierats i VA-planen.

Mål

Målet med en plan för vatten och avlopp (VA-plan) är att ge en långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande verksamhetsområden. Det blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning den allmänna anläggningen för vatten och avlopp ska byggas ut.

Den ger även en möjlighet att planera för långsiktigt hållbar försörjning av vatten och avlopp (VA-försörjning) inom områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna. VA-planen skall visa hur VA-försörjningen behöver utvecklas för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås.

Målet är också att skapa förutsättningar för en hållbar vattenförsörjning och att minska påverkan på Natura 2000-områdena. Natura 2000-områden är områden vars natura är värdefull ur ett EU-perspektiv och skall ha en plan som beskriver områdets värden och vad som krävs för att de skall finnas kvar.

Delprojekt

I Lysekils kommuns VA-planering ingår fyra delprojekt vilka baseras på Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för VA-planering.

 • Del 1: VA-översikt
  En kunskapssammanställning av nulägesbilden för all VA-försörjning i hela kommunen. Nulägesbilden utgörs av de aspekter som kan påverka beslut kopplade till vatten- och avloppsförsörjningen.
  VA-översikten för Lysekils kommun färdigställdes 2014-06-17.

 • Del 2: VA-policy
  Strategier och riktlinjer som ligger till grund för VA-plan samt prioriteringar av olika åtgärder. VA-strategin ska användas som ett långsiktigt planeringsverktyg.
  VA-policyn för Lysekils kommun antogs i kommunfullmäktige 2015-09-24 med undantag för punkt 16 kapitel 4.2 som stryks.

 • Del 3: VA-plan
  Åtgärder och prioriteringsordning för de aspekter kring vatten- och avloppsförsörjning som är gemensamma angelägenheter för flera delar av kommunens organisation.
  VA-planen för Lysekils kommun antogs i kommunfullmäktige 2016-09-29.

 • Del 4: Implementering och uppföljning
  Kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utföra och följa upp de åtgärder som identifierats i VA-planen.