E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Ny översiktsplan - Lysekil 2050

Ny ÖP

Lysekils kommun arbetar nu med en ny strategisk översiktsplan kallad Lysekil 2050.

Samarbete för en långsiktigt hållbar utveckling av den fysiska miljön

Översiktsplanen ska ange inriktningen för en långsiktigt hållbar utveckling av den fysiska miljön. Innehållet tas till stor del fram i samarbete med allmänheten, politiken, förvaltningar och de kommunala bolagen. Det är i viss utsträckning valfritt för en kommun hur arbetet att ta fram en översiktsplan genomförs. Arbetet genomförs i tre delprojekt.

Vi formar framtiden

I arbetet med den nya översiktsplanen vill vi koppla samman såväl globala mål som ett ekosystemperspektiv med behoven som finns i Lysekils kommun. Vid kommande samråd vill vi även arbeta nära och tillsammans med invånare och aktörer i kommunen.

Delprojekt 1

Under programskedet genomfördes ett flertal workshops i de olika kommundelarna. Dessutom genomfördes flera enkäter i samarbete med skolorna. Programskedet avslutades med en av kommunstyrelsen antagen programhandling "Vi formar framtiden". Programhandlingen antogs 1 november 2017.

Delprojekt 2

Efter en tids uppehåll i ÖP-processen pågår nu samrådsskedet, delprojekt 2. I detta skede tas det fram en samrådshandling som senare ska ut på samråd. Samrådet beräknas bli under november-december 2021.

I denna processdel har det genomförts workshops med kommunens förvaltningar, de kommunala bolagen och politiken utifrån den antagna programhandlingen och de tre strukturerna: Bebyggelsestruktur, infrastruktur och grönstruktur.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram, och ett avgränsningssamråd för MKB har genomförts med Länsstyrelsen. Parallellt med samrådsskedet har också ett nytt Kulturmiljöprogram tagits fram. Detta kommer att vara ett eget dokument med tydlig koppling till översiktsplanen.

Ett flertal temadialoger med förvaltningar, kommunala bolag har också genomförts, och nu pågår en dialog och en förankringsprocess med våra folkvalda politiker i en politisk referensgrupp. Förankringsprocessen ska även innefatta en dialog med näringslivet, vilket beräknas kunna ske under september månad.

Ett välförankrat förslag till samrådshandling beräknas kunna godkännas av kommunstyrelsen i oktober 2021, och ska sedan ut på samråd med allmänheten, berörda grannkommuner, Länsstyrelsen med flera.

Delprojekt 3

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter, och sedan börjar arbetet med att revidera och komplettera samrådshandlingen utifrån de inkomna synpunkterna. Ett förslag på ny översiktsplan för Lysekils kommun presenteras sedan i en utställningshandling. Den kommer att finnas tillgänglig för granskning i två månader, där man återigen har möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Efter utställningen sammanställs återigen de inkomna synpunkterna, och ett slutligt förslag till en ny översiktsplan tas fram för godkännande i kommunstyrelse och sedan i kommunfullmäktige.

Här kan du se ett utkast till utvecklingsinriktning:

Tillgänglighetsanpassning

Programhandlingen för den nya översiktsplanen finns nu att ta del av. Observera att den PDF-fil som ligger ute inte är tillgänglighetsanpassad.

Skulle du ha problem med att ta del av innehållet av någon anledning, är du välkommen att höra av dig till Michael Johansson, avdelningschef för avdelningen för hållbar utveckling, via michael.johansson@lysekil.se eller 0523 - 61 31 50.