Meny

Lyse

Pågående detaljplaner

Del av Lyse 1:2 och 1:57, Norra Skalhamn

Nuläge

Detaljplaneförslaget har varit utställt från 27 april 2018 till och med 24 maj 2018. Efter utställningen har samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt och kommenterat de synpunkter som kommit in i ett utlåtande.

Utlåtandet innehåller förslag för justeringar och kompletteringar för upprättande av antagandehandlingar. Beslut att godkänna utställningsutlåtandet togs av byggnadsnämnden den 15 november 2018.

Utlåtandet, utan personuppgifter publiceras nedan.

Nästa steg i planprocessen är att kompletta antagandehandlingar tas fram utifrån utlåtandet. Beslut om antagande av en detaljplan tas av kommunfullmäktige.


Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av bostäder inom del av fastigheten Lyse 1:2 och Lyse 1:57 i anslutning till samhället Skalhamn, Lysekils kommun. Planen föreslår sammanlagt drygt 30 enfamiljshus med möjlighet till inslag av gruppbyggda småhus, kedjehus eller radhus.Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Utlåtande

Planhandlingar

Utredningar

Lyse 1:3 och arrenderad del 1:27, Sävens camping

Nuläge.


Samhällsbyggnadsnämnden beslutade godkänna samrådsredogörelse, samt miljöbedömning 2020-10-05, § 18.

Nu tas granskninghandlingar fram för att sedan skickas ut på en remissrunda.

Till planhandlingarna hör plankarta och planbeskrivning. Plankartan är det juridiskt bindande dokumentet som styr exploateringen. Planbeskrivningen förklarar varför plankartan ser ut som den gör och vad den innebär. Den redogör även för utförda utredningar.

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Stina Norén, 0523 - 61 33 55, stina.noren@lysekil.se

Bakgrund

På fastigheterna 1:3 och en arrenderad del av fastighet Lyse 1:27 står det ca 80 husvagnar, varav 75 är fasta platser och resterande fem hyrs ut säsongsvis. Sökande vill med en detaljplan få riktlinjer för husvagnarnas placering, grad av privatisering, samt i planen införa bygglovsbefriade åtgärder. På så vis slipper varje enskild vagn skicka in en egen ansökan om bygglov och alla får de samma förutsättningarna för uppställningsplats.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.


Planhandlingar

Utredningar