Translate site

Translate

Meny

Komplementbyggnader

Du som bor i en- eller tvåbostadshus kan utföra vissa åtgärder utan att söka bygglov. Det finns vissa åtgärder som kräver att du gör en anmälan och för andra behöver du inte bygglov eller göra en anmälan för.

En obligatorisk byggsanktionsavgift på minst ett halvt prisbasbelopp tas ut vid byggstart utan startbesked, eller om man börjar använda byggnaden utan slutbesked.

För åtgärderna nedan krävs att du gör en anmälan

1. Komplementbyggnad

 • Uppförande av komplementbyggnad/ komplementbostadsbyggnad på 25 m2 byggnadsarea och med högst 4,0 meters taknockhöjd över marken. Denna typ av byggnad kallas även Attefallhus.
 • Får inte placeras närmare fastighetsgräns mot granne än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande, och får inte placeras närmare fastighetsgräns mot allmän plats (parkmark eller gatumark) än 4,5 meter.

2. En tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus med högst 15 m2 bruttoarea

 • Får inte vara högre än huvudbyggnadens taknockshöjd.
 • Görs tillbyggnaden i två plan får den en byggnadsarea om 7,5 m2.

3. Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

4. Påbyggnad av en- eller tvåbostadshus med upp till högst två takkupor

 • För att takkupan ska vara befriad från krav på bygglov får den inte innebära att du gör ingrepp i bärande konstruktion.
 • Om du behöver avväxla eller kapa takstolar måste du ha bygglov för takkupan.
 • Om du påverkar bärande konstruktion, till exempel om takkupan innebär att lasterna på takstolar påverkas, måste du göra en anmälan och invänta startbesked för takkupan.

Ärendehantering

För de åtgärder som nämns i tidigare stycke behöver du göra en anmälan. För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked. Efter att du skickat in ifylld och godkänd kontrollplan skrivs ett slutbesked ut. Efter detta får du börja använda byggnaden eller tillbyggnaden.

Handlingar vi behöver:

 • Anmälan
 • Fasadritning (utvändiga ritningar) 1:100
 • Planritning (invändiga ritningar) 1:100
 • Tomtkarta, där tillbyggnaden, nybyggnaden är inritade och måttsatta till tomtgräns. 1:500
 • Vilken kontrollplan som ska användas, antingen kommunens förslag på kontrollplan eller egen.
 • Bygger du närmare din granne än 4,5 m och grannen lämnar medgivande till detta ska även ett skriftligt medgivande lämnas med

Strandskyddat område

Inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens. Kontakta Miljönämnden i mellersta Bohuslän (gemensam nämnd) via Sotenäs kommuns telefonväxel, 0523-66 40 00.

Avgift för anmälan tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun

Undantag för komplementbyggnader

Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö bestämt att utökad bygglovsplikt gäller för bygglovsbefriade åtgärder. Då gäller även bygglovsplikt för ”Friggebodar”.

Byggnad inom byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. För Lysekils kommuns del är detta den i detaljplan q-betecknade bebyggelsen i Gamlestan i Lysekil, samt i de äldre delarna av Grundsund, Fiskebäckskil och Östersidan.

Byggnad inom byggnadsområde som enligt miljöbalken är av riksintresse för kulturvärden, såsom till exempel både Stora och Lilla Kornö.