Meny

Svartbygge, olovligt byggande

Att bygga eller riva utan lov eller startbesked är olagligt om åtgärden kräver lov eller anmälan. Kommunen har tillsynsansvar för att bygglovsplikten följs.

Lovplikten eller anmälningsplikten är till för att kommunen ska ha möjligheten att pröva om en åtgärd är lämplig, följer detaljplanen, passar in i omgivningen och uppfyller vissa byggnadstekniska krav.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov är det samhällsbyggnadsnämndens ansvar att se till att det som utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, bygglov kan beviljas i efterhand.

Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en sanktionsavgift tas ut.

En byggsanktionsavgift ska tas ut av:

  • Den som var ägare av aktuell byggnad, fastighet eller det byggnadsverk när överträdelsen gjordes.
  • Den som begick överträdelsen eller den som fått fördel av överträdelsen.


Innan en sanktionsavgift tas ut ska den som anspråket riktas mot få tillfälle att yttra sig.