Meny

Dela sidan på sociala medier

Handlingar vid bygglov

När du ansöker om bygglov är det viktigt att dina ansökningshandlingar är kompletta så att din ansökan går så smidigt som möjligt.

Vid ansökan om bygglov ska du lämna in följande handlingar:

 • Bygglovsansökan (Länk finns längst ner på sidan)
 • Planritning (måttsatt) 1:100
 • Fasadritning 1:100
 • Situationsplan 1:500
 • Sektionsritning 1:100

Samtliga handlingar ska inlämnas i två exemplar och vara fackmannamässigt utförda, det vill säga tydliga, lättlästa och skalenliga 1:100 (om inte annat anges).

KA-kontrollansvarig ska vara med i ansökan när det gäller nybyggnation och större tillbyggnader med mera

Planer, fasader och sektioner

 • Planritningarna ska måttsättas.
 • Fastighetsbeteckning, handlingens innehåll, skala, ska redovisas på varje ritning. På fasadritningarna ska befintlig och blivande marklinjer illustreras.
 • Blivande plushöjd på golv ska anges.

Vid ändring och tillbyggnad kan du även lämna med ritningar över befintligt utseende. Bifoga gärna fotografi på hur byggnaden ser ut nu om du inte har ritningar.

Situationsplanen (tomtkarta)

Denna upprättas med nybyggnads- avstycknings- eller primärkarta som underlag, skala 1:500.

Situationsplanen ska redovisa:

 • Avstånd till tomtgräns.
 • Befintliga och planerade byggnaders läge, helst i skala 1:500.
 • Vägar, utfarter och parkeringsplatser.
 • Byggnader som eventuellt ska rivas.
 • Norrpil.

Ta gärna hjälp av exempelritningarna som finns framtagna för nybyggnad av enbostadshus.


Nybyggnadskarta och kartmaterial

Nybyggnadskarta och annat kartmaterial kan beställas på mätenhet och ska användas vid nybyggnad av en-och tvåbostadshus, fritidshus, industri, stora förråd med mera inom detaljplan eller där kommunalt VA (vatten-och avlopp) finns tillgängligt.

Kompletteringar

Om inte dina ansökningshandlingar är kompletta kommer ditt ärende att ta längre tid att behandla än vad som annars behövts. Bygglovenheten kontaktar då dig och begär komplettering.

Kontrollera alltid att rätt fastighetsbeteckning angetts på ritningar och ansökningshandlingar.