Translate site

Translate

Meny

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen innehåller sju olika faser som kan vara bra att känna till när du ansöker om bygglov.


1. Förberedelsefas

Vad du behöver tänka på innan du söker?

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det lämpligt att ta reda på vilka regler som gäller och vilka förutsättningar som finns för din bostad. För vissa delar av kommunen finns det detaljplaner som reglerar allt från hur mycket du får bygga, höjder, vilken typ av verksamhet till färg på fasaden.

Kontakta gärna oss på bygglovsenheten med frågor kring vad som gäller på din fastighet.

Informera gärna dina grannar om stundande byggprojekt. Detta minskar i många fall risken för att ditt bygglov överklagas.

2. Mottagning

När ansökan kommit till samhällsbyggnadsnämnden får du ett mottagningsbevis tillbaka inom cirka en vecka om att din ansökan kommit in, vilket ärendenummer den fått och vem som blir din handläggare.

Om handlingarna inte bedöms vara kompletta kommer du istället att få en begäran om komplettering sänd till dig, här framgår det vad det är som behöver kompletteras.

Ärendet kan också komma att kompletteras efter hand.

Handläggningstiden av ett bygglovsärende är begränsad till maximalt tio veckor med möjlighet till ytterligare tio veckors handläggningstid om det behövs . Tio veckorstiden börjar ticka från den dagen din ansökan kommit in eller från kompletteringsdatum.

3. Granskning

Vid granskning av ditt ärende kontrollerar vi först vilka regler och förutsättningar som gäller för din fastighet. Därefter granskas huruvida ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven gällande byggnadsteknik, utformning, arkitektur med mera.

Denna kontroll kan leda till ett så kallat granskningsyttrande, det vill säga ett brev till dig om något i ansökan behöver revideras eller förtydligas.

4. Remissfas

Ibland behöver vi inhämta synpunkter från dina närmaste grannar (sakägare). Vi gör då ett grannehör vilket innebär att vi skickar brev till dina grannar med kopior på de ritningar som du skickat in. Ibland måste även andra som till exempel Bohusläns museum, miljöenheten eller räddningstjänsten få möjlighet att yttra sig.

Om det inkommer "negativa" synpunkter medför det att vi kontaktar dig som sökande och informerar vilka synpunkter som kommit in. Du ges då möjlighet att revidera din ansökan så att synpunkterna tas hänsyn till, alternativt att du kräver prövning av ärendet i sin nuvarande utformning.

5. Beslutsfas

Ett beslut kan innebära att ansökan beviljas, avslås eller blir avvisad. Beslut ska fattas inom 10 veckor från det att ansökan inkommit till nämnden samt bedömts vara komplett. Om kompletteringar begärts och inte inkommit kommer vi tvingas att avvisa ansökan.

I regel är det handläggaren själv som fattar beslut om bygglov, men i vissa fall måste beslutet tas av samhällsbyggnadsnämnden. Det är nämndens delegationsordning som styr vilka beslut som kan tas direkt av handläggaren.

Beslut om bygglov skickas till den sökande, om det inkommit negativa synpunkter från någon sakägare kommer även dessa att ta del av beslutet. Övriga sakägare blir upplysta om beslutet och för okända sakägare meddelas beslutet i Post- och inrikes tidningar.

Om ingen överklagar beslutet om bygglov inom 4 veckor så vinner beslutet laga kraft. När ett beslut vunnit laga kraft betyder det att det inte kan överklagas. Det är bra att invänta tiden annars bygger du på egen risk, det vill säga att bygglovet överklagas.

Vid enklare åtgärder beslutas i regel om bygglov och startbesked i samma beslut, vilket ger dig full rätt att påbörja byggprojekten med en gång, det är dock fortfarande fyra veckor som gäller för att beslutet skall vinna laga kraft.

6. Samrådsfas

Vid de tillfällen där du inte får ett startbesked i bygglovet så kommer du istället att få en kallelse till tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet går man igenom bland annat arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av platsbesök, ritningar, med mera.

Vid detta möte är det lämpligt att åtminstone byggherren och dennes kontrollansvarige deltar, ibland kan det även vara lämpligt att eventuella entreprenörer deltar.

Om alla handlingar finns tillgängliga och allting i övrigt följer gällande regler och bestämmelser så utfärdas ett beslut om startbesked efter det tekniska samrådet.

7. Slutfas

I detta skede pågår bygget och vid åtminstone ett tillfälle kommer ett arbetsplatsbesök att genomföras av en av våra byggnadsinspektörer. Vid detta besök kontrolleras om bygget följer det beviljade bygglovet och om kontrollplanen efterlevs. Byggnadsinspektören skriver en rapport över platsbesöket som sedan meddelas dig och den kontrollansvarige.

När bygget är färdigställt ska kontrollplanen skickas in och ett slutbesked utfärdas innan byggnaden får tas i bruk.