Meny

Exempel på avgifter

Bygglovstaxan utgår från prisbasbeloppet och justeras årligen. Till prisbasbeloppet adderas och multipliceras sedan de faktorer som gäller det specifika ärendet.

Vad tar vi betalt för förutom själva bygglovsavgiften? Kommunicering - beroende på hur många grannar vi hör. Kungörelse i Post- och Inrikestidning (POIT) för alla bygglov och förhandsbesked. Nybyggnadskarta vid nybyggnad och/eller kommunalt vatten-och avlopp. Utsättning och lägeskontroll vid nybyggnation och/eller byggnation nära tomtgräns. Planavgift vid kommunala detaljplaner.               

Skriv tabellbeskrivning här

Exempel (2020 års prisbasbelopp) - nybyggnad av enbostadshus*


Byggyta 130-199 m2

23 612 kr

Grannehörande (1-5 sakägare)

 2 270 kr

Kungörelse i POIT

283 kr

Nybyggnadskarta

8 514 kr

Utsättning (moms tillkommer)

10 216 kr

* vid kommunala tomter tillkommer planavgift

Skriv tabellbeskrivning här
Övriga prisexempel*


Fasadändring (mindre, enbostadshus)

2 383 kr

Mur/plank vid enbostadshus

5 221 kr

Balkong/uteplats inglasning

3 689 kr

Nybyggnad fritidshus (40-80 m2 planenligt)

11 124 kr

Tillbyggnad enbostadshus (16-49 m2)

7 265 kr

Förhandsbesked (en tomt)

5 676 kr

Anmälan om komplementbyggnad (30 m2)

4 018 kr

Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus (upp till 15 m2)

2 981 kr

Installation av eldstad/rökkanal

1419 kr

* Till avgiften tillkommer kostnader för POIT, samt kan tillkomma kostnader för grannehörande mm