Meny

Avgifter, taxor

För handläggning av bygglov, anmälan och ansökan om förhandsbesked tar kommunen ut en avgift, enligt gällande taxa.

Avgiftens storlek beror på vilken typ av åtgärd som ansökan eller anmälan gäller och exempelvis hur stor tillbyggnaden eller nybyggnaden är.

Vad kostar ett bygglov?

Den totala kostnaden för ditt bygglov varierar beroende på vad det är du har ansökt om. Vi har tagit fram en tabell för att du ska få en uppfattning om vad ditt bygglov kommer att kosta. Observera att det är ungefärliga avgifter för vanliga åtgärder.

I avgiften ingår bland annat kostnader för administration, handläggning, granskning, grannehörande, startbesked, arbetsplatsbesök med mera.

Det kan också tillkomma andra avgifter i ditt projekt som planavvikelse, planavgift, nybyggnadskarta, utsättning.

Vad händer om jag bygger något utan lov?

Att bygga något som är bygglovspliktigt utan att ha sökt eller fått bygglov leder till sanktionsavgifter. Om byggnadsnämnden inte beviljar bygglov i efterhand, kan du tvingas riva det som du olovligt byggt.

Vad händer om jag börjar innan lovet är klart?

Om du börjar bygga innan ditt bygglov är beviljat och startbesked utfärdats, kan du få sanktionsavgift.

Vad händer om jag flyttar in innan slutbesked?

Om du flyttar in, använder tillbyggnaden, gäststugan mm innan slutbesked utfärdats, kan du få en sanktionsavgift.

Måste jag betala även om jag inte får lovet?

Ja, kommunen tar ut en avgift för handläggningen och det arbetets som lagts ned. Detta gäller även om du fått avslag på din ansökan.

Måste jag betala även om jag inte får startbesked efter anmälan?

Ja, precis samma som vid ansökan om bygglov, kommunen tar ut en avgift för handläggning och för det arbete som har lagts ned.