Meny

Gräva och schakta: Tillstånd

Om du behöver gräva i kommunal mark inom Lysekils kommun - kanske för att dra elkablar eller telekablar - måste du ansöka om grävtillstånd.

I vissa fall behövs även en trafikanordningsplan. En trafikanordningsplan krävs för många arbeten som inkräktar på gatumark och trafik - inte bara vägarbeten, utan också till exempel takskottning, husdräneringar och fasadrenoveringar.

Om arbetena medför upplag av massor eller om bodar eller containrar måste ställas upp eller liknande behöver du också söka tillstånd hos polisen. Om polisen beviljar tillstånd får du betala en avgift för markupplåtelsen till Lysekils kommun.

Kontakta kommunen i god tid för att nå fram till den bästa tekniska lösningen och för samordning med andra projekt som kan vara aktuella.

Anvisningar

Du som är ansvarig för arbetet ska följa kommunens anvisningar för grävning i kommunalmark:

  • Se till att du har alla tillstånd som behövs.
  • Se till att säkerhetsföreskrifter följs för att förhindra olyckshändelser i samband med arbetena.
  • Återställ arbetsområdet enl. "Bestämmelser för arbeten inom gatu- och parkmark" omedelbart efter utfört arbete.