Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Förelägganden och förbud

Om det skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om olika typer av förelägganden för att åstadkomma rättelse eller genomförande av en åtgärd. Samhällsbyggnadsnämnden kan även besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning. Förbuden kan kombineras med vite.

Föreläggande

Det finns olika typer av föreläggande som kommunen kan använda sig av i sitt tillsynsarbete. Förelägganden kan i olika utsträckning kombineras med verkställighetsmedel, till exempel vite eller handräckning

Vite innebär att du som ansvarig, om du inte följer föreläggandet, kan bli tvungen att betala vite till staten. Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om ett löpande vite eller vite som ett engångsbelopp beroende på vilken typ av rättelse som ska uppnås.


Det finns olika typer av förelägganden, t.ex. lovföreläggande, åtgärdsföreläggande, rättelseföreläggande och rivningsföreläggande. Du kan läsa mer om förelägganden på Boverkets hemsida.

Förbud

Förbud mot fortsatt arbete

Beslut om förbud mot fortsatt arbete kan till exempel fattas när det finns risk för byggnadens hållfasthet eller fara för människors liv och hälsa, när en åtgärd (så som byggnads-, rivnings- eller markarbete) strider mot plan- och bygglagstiftningen eller när en åtgärd strider mot kontrollplanen

Förbud mot användning av byggnadsverk

Samhällsbyggnadsnämnden får förbjuda att ett byggnadsverk helt eller delvis får användas om det har brister som kan äventyra säkerheten för de som vistas där. Samhällsbyggnadsnämnden får också förbjuda användningen av hela eller delar av ett byggnadsverk om förutsättningar för att ge slutbesked saknas.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Bygglovenheten Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se