Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Byggsanktionsavgift

Om du gjort något som strider mot plan- och bygglagen kan du behöva betala en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Samhällsbyggnadsnämnden kan sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion till förseelsen. Samhällsbyggnadsnämnden kan bara besluta att inte ta ut byggsanktionsavgift alls om det är oskäligt.

Avgiftsbeloppen är kopplade till area och prisbasbelopp och är olika beroende på hur allvarlig överträdelsen är.

Byggsanktionsavgift tas antingen ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.

Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen.
Den som riskerar att få betala en byggsanktionsavgift ska ha möjlighet att yttra sig innan samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift.