Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Mark och exploatering

Enheten för mark och exploatering (MEX) leder arbetet med att planera och genomföra översiktsplanens arbete för stadens tillväxt – på kommunal mark.

Enhetens uppdrag är att planera och planlägga kommunens infrastruktur för nya bostäder, för näringslivets tillväxt, för skolor, förskolor, äldreboenden och särskilda boenden.

För genomförande av detaljplaner på privat mark skriver enheten exploateringsavtal med byggherrar. Enheten säljer mark för verksamhets- och bostadsändamål till företag och privatpersoner och säljer bebyggda fastigheter som inte längre behövs för kommunens egna behov.

Verksamheten säkrar kommunens markförsörjning så att det finns kommunal mark både för Lysekils kommuns nuvarande och framtida tillväxt och förvaltar kommunens markreserv.

Enheten för mark och exploatering utredningar och genomför statligt och kommunalt finansierade saneringar av förorenad mark.

Information om mark och exploatering

Markanvisning

En markanvisning innebär att kommunen som markägare säljer mark till en exploatör för en viss byggnation. Vanligtvis ska vissa kriterier uppfyllas av den som tilldelas markanvisningen som exempelvis pris, upplåtelseform och utformning. Den exploatör som tilldelas en markanvisning har under viss tid rätt att förhandla med kommunen om förutsättningarna för planerad byggnation. När en markanvisning är aktuell annonserar vi alltid ut den.

Markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt (option) att under en begränsad tid och under givna villkor få förvärva ett visst markområde för byggnation. Med försäljningen följer anvisningar för hur kommunen vill att området ska bebyggas eller användas. Därmed tydliggörs för alla vilka krav som ställs i samband med köpet och potentiella byggherrar vet vad kommunen kräver av dem och vad de kan kräva av kommunen.

Exploateringsavtal

För att säkerställa en detaljplans genomförandefrågor, det vill säga utbyggnad av gator och vägar, vatten och avlopp, övrig teknisk infrastruktur och andra allmänna platser kan ett exploateringsavtal behöva upprättas.

Arrende (uthyrning av mark)

Behöver du arrendera (hyra) mark? Lysekils kommun arrenderar ut mark för olika användningsområden som till exempel odlingslotter, mark för jordbruk, parkeringsplatser och bollplaner. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift.

Du kan arrendera mark för olika användningsområden som till exempel jakt, jordbruk, upplag, parkering, mobilmaster, bollplaner och föreningars klubbstugor av staden.

Nyttjanderätten kommer med en viss kostnad, arrendeavgift.

Ett arrende ger arrendatorn rättighet att nyttja mark mot arrendeavgift under begränsad tid. Vid försäljning av fastighet följer inte arrendet med automatiskt.

Mark för verksamhet (industrimark)

När kommunen får in en fråga om köp av kommunal mark, behöver vi alltid titta på om den är detaljplanelagd och vilka bestämmelser som gäller.

Är marken till exempel detaljeplanelagd som allmän plats kan vi inte sälja den. Kommunen kan också äga mark som i en detaljplan är utlagd som kvartersmark, sådan mark kan kommunen sälja.

En del av kommunens mark kan beröras av pågående eller kommande detaljplanering. Sådan mark kan kommunen komma att sälja i syfte att den ska exploateras för exempelvis bostäder eller industri. Vid sådan försäljning använder sig kommunen av markanvisning eller direktanvisning.

Företagslots

Kontakta gärna vår företagslots vid funderingar kring exempelvis etablering i kommunen. E-post: kommun@lysekil.se

Mark för verksamheter (industrimark)

Tomter och mark för småhus

För att köpa tomt för småhus genom kommunen registrerar du dig i tomtkön. Avgiften för att stå i vår tomtkö är 300 kronor per område och år plus en registreringsavgift på 500 kronor. De olika områdena är:

  • Brastad/Bro,
  • Lyse,
  • Lysekil och
  • Skaftö.

Anmälan till tomtkön registreras på det datum då den kommit in till kommunen. Du får därefter ett informationsbrev med uppgift om bland annat din placering i kön.

Odlingslotter

Lysekils kommun hyr ut mark för odlingslotter. Där kan du odla bär och frukt, blommor och grönsaker. Det är ett bra alternativ för dig som inte har någon egen trädgård.

Odlingslotter i Dalskogen

Vill du arrendera en odlingslott av Lysekils kommun kan du anmäla ditt intresse genom att skicka ett mejl till planochbygg@lysekil.se.

För att få arrendera odlingslott så krävs det att du är privatperson, 18 år och skriven i Lysekils kommun. Organisationer kan arrendera odlingslott men avtalet tecknas då på en av de anställda som är folkbokförd i Lysekils kommun.

Intresseanmälan ska innehålla namn, personnummer, adress, telefonnummer och mejladress.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se