Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Kontrollplanen är det dokument som visar vilka kontroller du som byggherre ska utföra under byggprocessen.

Kontrollansvarig ska anlitas vid nybyggnationer av enbostadshus, industrilokaler, större förråd och vid större tillbyggnader.

Kontrollplan behövs vid alla typer av byggnads-, rivnings- och marklovsärenden. Även vid anmälan av bygglovsbefriade åtgärderna ska kontrollplan lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden. Kontrollplanen ska lämnas in tillsammans med din ansökan eller anmälan.

Om du är osäker på om det behövs en kontrollansvarig, kontakta gärna bygglovsenheten.

Kontrollansvarig

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan och ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs och att bygglovet följer boverkets byggregler (BBR).

Kontrollansvarige ska tillsammans med dig som byggherre närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Kontrollansvarige ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Certifiering krävs för kontrollansvariga

Alla kontrollansvariga ska vara certifierade. På Boverkets webbplats kan du söka behöriga kontrollansvariga via certifieringsorganens RISE och Kiwas hemsidor.

Kontrollplan

Kontrollplanen är det dokument som visar på vilka kontroller du som byggherre och den kontrollansvarige ska utföra under byggprocessen. Dokumentet ska vara levande, det ska alltså fyllas i under arbetets gång.

Slutbesked

När byggnationen är klar och kontrollplanen ifylld ska den skickas in till samhällsbyggnadsnämnden som underlag för utfärdande av slutbesked.

Om en byggnad tas i bruk innan slutbesked finns utgår sanktionsavgifter.

Kontrollplanen ska innehålla:

  • Vad som kontrolleras
  • Vem som kontrollerar
  • Mot vad kontrollen görs
  • På vilket sätt kontrollen utförs
  • Resultat av kontrollen

Märk kontrollplanen

Märk kontrollplanen med ditt ärendenummer eller fastighetsbeteckning innan du skickar in den.