Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Komplementbyggnader

Du som bor i en- eller tvåbostadshus kan utföra vissa åtgärder utan att söka bygglov. För vissa åtgärder behöver du istället göra en anmälan, enligt plan- och byggförordningen.

Börjar du bygga utan startbesked eller flyttar du in och använder byggnaden innan slutbesked, kan byggsanktionsavgift tas ut.

För åtgärderna nedan krävs att du gör en anmälan

1. Komplementbyggnad (attefallshus)

 • komplement till befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • får vara max 30 m2
 • taknockshöjd får vara högst 4,0 meter
 • ska vara fristående
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • får ej placeras närmare allmän platsmark än 4,5 m
 • närmare placering behövs grannars medgivande

2. En tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus  (attefallstillbyggnad)

 • byggas till på ett befintligt en-eller tvåbostadshus
 • den får ha högst bruttoarea på 15 m2
 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • får ej placeras närmare allmän platsmark än 4,5 m

3. Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

4. Påbyggnad av en- eller tvåbostadshus med upp till högst två takkupor

 • får endast byggas på ett befintligt en-eller tvåbostadshus
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen

Startbesked

För de åtgärder som nämns i tidigare stycke behöver du göra en anmälan. För att få påbörja byggnationen krävs ett startbesked.

Handlingar som ska bifogas anmälan:

 • anmälan
 • fasadritning (utvändiga ritningar) 1:100
 • planritning (invändiga ritningar) måttsatt samt i skala 1:100
 • tomtkarta, där tillbyggnaden, nybyggnaden är inritade och måttsatta till tomtgräns. 1:500
 • kontrollplan
 • skriftlig grannemedgivande om byggnaden kommer närmare gräns än 4,5 meter

Slutbesked

Efter att byggnationen är färdig ska du skicka in signerad kontrollplan tillsammans med ev intyg som krävs. Är allt i sin ordning utfärdas slutbesked och byggnationen kan tas i bruk.

Strandskyddat område

Inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens. Kontakta Miljönämnden i mellersta Bohuslän (gemensam nämnd) via Sotenäs kommuns telefonväxel, 0523-66 40 00.

Avgift för anmälan tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun

Undantag för komplementbyggnader

Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö bestämt att utökad bygglovsplikt gäller för bygglovsbefriade åtgärder. Vilket då även gäller så kallade friggebodar.

Byggnad inom byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. För Lysekils kommuns del är detta den i detaljplan q-betecknade bebyggelsen i Gamlestan i Lysekil, samt i de äldre delarna av Grundsund, Fiskebäckskil och Östersidan.

Byggnad inom byggnadsområde som enligt miljöbalken är av riksintresse för kulturvärden, såsom till exempel både Stora och Lilla Kornö.