Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen innehåller olika faser som kan vara bra att känna till när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan, en bygglovsbefriad åtgärd.

Förbered din ansökan

Tänk på:

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det bra att ta reda på vilka regler som gäller och vilka förutsättningar som finns för din bostad. För vissa delar av kommunen finns det detaljplaner som reglerar allt från hur mycket du får bygga, höjder, vilken typ av verksamhet till färg på fasaden.

Informera gärna dina grannar om stundande byggprojekt. Detta minskar i många fall risken för att ditt bygglov överklagas.

Ritningarna ska vara fackmässiga och innehålla fastighetsbeteckning, ritningstyp, skala och datum. Se våra exempelritningar.

Om du har frågor om ditt byggprojekt kontakta oss gärna på bygglovenheten.

Ansökan

Förutom själva ansökan skickar du med relevanta handlingar. Vilka handlingar som behövs beror på vad du ska bygga eller ändra. Det är viktigt att ritningarna är fackmannamässigt gjorda.

Din ansökan kan du göra via kommunens e-tjänst eller skicka in ansökan med handlingar till planochbygg@lysekil.se

Ansökan behandlas

När vi har fått in din ansökan kommer du att få ett mottagningsmejl som bekräftar att vi tagit emot och registrerat din ansökan. Du kan ibland behöva komplettera din ansökan med fler handlingar. Vi meddelar dig då vad som behöver kompletteras med.

Vid granskning av ditt ärende kontrollerar vi först vilka regler och förutsättningar som gäller för din fastighet. Därefter granskas om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven gällande byggnadsteknik, utformning, arkitektur med mera.

Denna kontroll kan leda till ett så kallat granskningsyttrande, det vill säga ett brev till dig om något i ansökan behöver kompletteras eller förtydligas.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. För anmälningsärende är handläggningstiden fyra veckor från komplettdatum. Handläggningstiden kan ibland förlängas, vilket du får information om.

Remisser, grannehörande m.m.

Ibland behöver vi inhämta synpunkter från dina närmaste grannar (sakägare). Vi gör då ett grannehör vilket innebär att vi skickar brev till dina grannar med kopior på de ritningar som du skickat in. Ibland måste även andra som till exempel Bohusläns museum, miljöenheten eller räddningstjänsten få möjlighet att yttra sig.

Om det inkommer "negativa" synpunkter kommer vi att kontakta dig som sökande och informera vilka synpunkter som kommit in. Du får då möjlighet att revidera din ansökan så att synpunkterna tas hänsyn till eller om du vill ha ärendet prövat i befintlig utformning.

Beslut om lov eller anmälan

När vi utrett alla förutsättningar för det du vill bygga eller ändra, fattar vi ett beslut och meddelar dig. Ett beslut kan innebära att ansökan beviljas, avslås eller blir avvisad.

I regel är det handläggaren själv som fattar beslut om bygglov, men i vissa fall måste beslutet tas av samhällsbyggnadsnämnden.

Beslut om bygglov skickas till dig som sökt, om det inkommit negativa synpunkter från någon sakägare kommer även dessa att få ta del av beslutet. Om de vill överklaga har de tre veckor från det att de tagit del av beslutet. Övriga sakägare meddelas beslutet och beslutet kungörs i post- och inrikes tidningar.

Om ingen överklagar beslutet så vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte kan överklagas. Det är bra att invänta laga kraft-tiden annars bygger du på egen risk.

Vid enklare åtgärder beslutas i regel om bygglov och startbesked i samma beslut, vilket ger dig full rätt att påbörja byggprojekten med en gång, det är dock fortfarande fyra veckor som gäller för att beslutet skall vinna laga kraft.

Startbesked

Vid de tillfällen där du inte får ett startbesked i bygglovet så kommer du istället att få en kallelse till tekniskt samråd. Vid det tekniska samrådet går man igenom bland annat arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av platsbesök, ritningar, med mera.

Vid detta möte är det lämpligt att du som byggherre och din kontrollansvarig deltar.

Om alla handlingar finns tillgängliga och allting i övrigt följer gällande regler och bestämmelser så utfärdas ett beslut om startbesked efter det tekniska samrådet.

Slutbesked - börja använda byggnaden

I detta skede pågår bygget och vid åtminstone ett tillfälle kommer ett arbetsplatsbesök att genomföras av en av våra byggnadsinspektörer. Vid detta besök kontrolleras om bygget följer det beviljade bygglovet och om kontrollplanen efterlevs. Byggnadsinspektören skriver en rapport över platsbesöket som du och den kontrollansvarige får ta del av.

När du byggt färdigt meddelar du oss genom att skicka in utförd och signerad kontrollplan. När du har visat att alla krav som ställts i projektet är uppfyllda får du slutbesked och ditt ärende avslutas.

Ibland krävs ett slutsamråd. Oftast vid större eller mer komplexa projekt.