Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Avgifter, taxor

För handläggning av bygglov, anmälan och ansökan om förhandsbesked tar kommunen ut en avgift, enligt gällande taxa.

Vad kostar ett bygglov?

Den totala kostnaden för ditt bygglov varierar beroende på vad det är du har ansökt om. Vi har tagit fram exempel på olika avgifter så att du ska få en uppfattning om vad ditt bygglov kommer att kosta. Observera att det är ungefärliga avgifter.

I bygglovsavgiften ingår bland annat kostnader för administration, handläggning, granskning, grannehörande, startbesked, arbetsplatsbesök, slutbesked.

Vid nybyggnation och/eller större tillbyggnaden tillkommer det avgifter för nybyggnadskarta och utsättning.

Vid kommunala tomter tillkommer även planavgift.

Vad händer om jag bygger något utan lov?

Att bygga något som är bygglovspliktigt utan att ha sökt eller fått bygglov kan detta leda till sanktionsavgift. Om byggnadsnämnden inte beviljar bygglov i efterhand, kan du tvingas riva det som du olovligt byggt.

Vad händer om jag börjar innan lovet är klart?

Om du börjar bygga innan ditt bygglov är beviljat och startbesked utfärdats, kan du få sanktionsavgift.

Vad händer om jag flyttar in innan slutbesked?

Om du flyttar in, använder tillbyggnaden, gäststugan mm innan slutbesked utfärdats, kan du få en sanktionsavgift.

Måste jag betala även om jag inte får lovet?

Ja, kommunen tar ut en avgift för handläggningen och det arbetets som lagts ned. Detta gäller även om du fått avslag på din ansökan.

Måste jag betala även om jag inte får startbesked efter anmälan?

Ja, precis samma som vid ansökan om bygglov, kommunen tar ut en avgift för handläggning och för det arbete som har lagts ned.