Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Altan, uteplats och skärmtak

Du som har ett en- eller tvåbostadshus behöver i vissa fall inte bygglov när du ska:

  • Bygga en altan.
  • Med mur/plank anordna en skyddad uteplats.
  • Uppföra ett skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré.
Altan

Altan

Du behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. En altan blir bygglovspliktig om den kan betraktas som en volymökning, även om den inte tillför någon användbar volym. Observera dock att du ansvarar för att altanen inte kommer att innebära en betydande olägenhet för någon granne, till exempel genom att insynen blir besvärande, samt att alla andra krav enligt lagstiftning och förordningar följs.

Från och med den 1 juli 2019 är också altaner upp till en höjd av 1,8 meter över underliggande mark undantagna från bygglovsplikt, om de uppfyller följande kriterier:

  • De måste byggas vid ett en- eller tvåbostadshus, eller vid ett till sådant hus tillhörande komplementbostadshus.
  • De får högst sträcka sig 3,6 meter ut från fasaden på huset.
  • De får inte utan berörda grannars medgivande placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Medgivande till närmare placering vid tomtgräns mot allmän plats får inte ges.

Dessa altaner får inte uppföras vid byggnader som är specifikt kulturhistoriskt värdefulla, eller vid någon byggnad i bebyggelseområden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vid tveksamhet om var detta gäller, kontakta bygglovenheten.

Altaner som inte kräver bygglov av ovanstående skäl kan strida mot detaljplaners bestämmelser, exempelvis gällande placering på mark som inte får bebyggas, s.k. ”prickad mark”.

Altaner som inte kräver bygglov av ovanstående skäl kräver inte heller anmälan enligt plan- och byggförordningen.

Det krävs dock bygglov om altanen byggs ovanpå en byggnad, är inglasad eller om det finns ett användbart utrymme under, till exempel ett förråd.

Skyddad uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter, och får inte utan berörda grannars medgivande placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak över uteplats

Du får också utan bygglov uppföra skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm. Skärmtaken får inte utan berörda grannars medgivande placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Strandskyddat område eller naturvårdsområde

Inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens, vilket även gäller bygglovbefriade åtgärder. Kontakta miljönämnden i mellersta Bohuslän (gemensam nämnd) via Sotenäs kommuns telefonväxel.

Även inom områden med naturvårdsbestämmelser kan särskilda tillstånd krävas. Dessa handläggs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Grannars medgivande eller inte...

De grannar som berörs kan medge att altan, mur, plank, skärmtak och friggebodar enligt ovanstående placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och då krävs inte bygglov (medgivande kan dock inte lämnas vid gräns mot allmän plats). Nekar grannarna att lämna medgivande måste du söka bygglov och då får samhällsbyggnadsnämnden avgöra frågan.

Medgivande får inte lämnas om…

Medgivande från granne får inte lämnas om något av ovanstående ska placeras närmare ”allmän plats” än 4,5 meter. Bygglovsansökan krävs för sådan placering.