Meny

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett dokument som kommunen tar fram för att i text, bilder och planer beskriva intentioner för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö.

Dokumentet ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas, var det kan byggas nytt och hur allt som redan är byggt ska användas, utvecklas eller bevaras. Översiktsplanen syftar till att förändringar som sker i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt.

Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument som ligger till grund för beslut som rör ekonomiska, tekniska, ekologiska och sociala frågor i den fysiska planeringen. Det kan visa på hur kommunen ser på hållbar utveckling och vara strategiskt utformat. Översiktsplanen är dock inte juridiskt bindande och måste aktualiseras varje mandatperiod.

Välkommen att ta del av granskningshandlingen för översiktsplan för Lysekils kommun.

Detta är granskningshandlingen gällande Översiktsplan för Lysekils kommun. Granskningen är till för att säkerställa möjlighet till insyn och påverkan för allmänhet och myndigheter. Granskningen följer på ett samråd som hölls under november och december 2021. Planen redovisas i nio delar med text och kartor i en digital handling, en utskrivbar handling och en sammanfattning.

Under perioden 1 januari – 28 februari 2023 kan du lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan genom att använda dig av det digitala formuläret som finns i den digitala samrådshandlingen eller så skickar du dina synpunkter med E-post till registrator@lysekil.se. Det är viktigt att du anger “översiktsplan” i ämnesraden. Du kan även skicka ett brev till oss med dina synpunkter. Märk kuvertet tydligt med “översiktsplan” och skicka det till Lysekils kommun, 453 80 Lysekil.

Vi hoppas att du vill vara med på denna resa. Det är tillsammans som vi skapar framtiden för Lysekils kommun.

Observera att den PDF-fil som ligger ute inte är tillgänglighetsanpassad, skulle du ha problem med att ta del av innehållet i programhandlingen så kan du meddela oss via e-post registrator@lysekil.se. Vi försöker svara skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar. Du kan också kontakta oss på telefon 0523-613000.

Översiktsplan 2006

Lysekils kommuns nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2006. År 2010 antogs en aktualitetsförklaring av översiktsplanen och 2014 valde kommunfullmäktige att inte aktualitetsförklara planen och gav i direktiv att ta fram en ny översiktsplan.

Här kan du läsa PDF-versionen av vår gällande översiktsplan Pdf, 3.7 MB.

Fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan är ett tillägg till översiktsplanen och ett vägledande dokument som görs för kommundelar som anses kräva en mer noggrann redovisning av mark- och vattenområden. Däri anges riktlinjer och strategier för både befintlig och nytillkommande bebyggelse, samt hur rekreationsytor och natur- och kulturmiljöer ska värnas och vårdas. Detta behövs exempelvis ofta för tätorter, kustområden eller för komplexa kulturlandskap.