Meny

Dela sidan på sociala medier

Regler och styrande dokument

I Lysekils kommun finns flera dokument som påverkar hur kommunen ska utföra sina olika uppdrag.

Verksamheten i Lysekils kommun styrs av olika lagar där kommunallagen är ett exempel. Förutom lagarna finns flera dokument som vi själva har antagit och som styr vårt arbete. Dokumenten benämns reglementen, regler, policy, riktlinje, program eller liknande.

Här hittar du en sammanställning av våra regler och styrande dokument.

Delegationsordningar

Delegationsordningar reglerar rätten att fatta beslut inom nämndernas ansvarsområden. Här hittar du delegationsordningar för alla politiska nämnder i Lysekils kommun.

Plan

En plan beskriver de önskade åtgärderna för att säkra det önskade utförandet inom ett visst ansvarsområde.

Bibliotek

Kris

Vatten och avlopp

Våldsbejakande extremism

Vård och omsorg

Policy

En policy anger en princip att hålla sig till och ett sätt att se på en viss företeelse. Här hittar du policys för olika ansvarsområden.

Ekonomi och inköp

Kost

Lön

Reglementen och arbetsordning

Reglementen och arbetsordningar beskriver arbetssätt och uppdrag inom kommunens verksamhet. Här hittar du reglementen och arbetsordningar för olika ansvarsområden.

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordningen innehåller bestämmelserna för kommunfullmäktiges uppdrag.

Reglementen för politiska nämnder

Reglementen beskriver de politiska nämndernas uppdrag utöver det som regleras i lagstiftningen.

Reglementen Arkiv

Reglementen inom arkiv belyser bland annat ansvarsfördelning av hantering av allmänna handlingar och arkiv.

Reglementen ekonomi

Reglementen inom ekonomiområdet belyser kontroll av ekonomiska transaktioner samt arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Regler

Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande och vara tydligt utformade.

Flaggning

Gångbanerenhållning

Miljö- och hälsoskydd

Ordningsföreskrifter

Partistöd

Uppvaktning och avtackning

Riktlinjer

Riktlinjer anger rekommenderade sätt att agera inom ett visst område eller i en viss fråga.

Arbetsmiljö

Arkiv

Färdtjänst

Integration

Kommunikation

Styrning och ledning

Taxa och avgifter

Här hittar du information om Lysekils kommuns olika taxor och avgifter.

Allmänna handlingar och kopiering

Avfall och renhållning

Förskola och barnomsorg

Hamnar

Musikskola

Omsorg och hjälp

Ägardirektiv och bolagsordningar

Lysekils kommun äger och driver bolag som har olika ansvarsområden. Förutom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och dess relation till kommunen genom ägardirektiv och bolagsordningar.